gratowe akcje co to znaczy.
Co znaczy Akcje gratisowe? Definicja: Walne zebranie firmy akcyjnej może podwyższyć pieniądze.

Czy przydatne?

Definicja Akcje gratisowe

Co to znaczy Walne zebranie firmy akcyjnej może podwyższyć pieniądze zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeśli mogą być one użyte na ten cel, w tym również z: kapitałów rezerwowych utworzonych w razie określonym w art. 457 § 2 k.s.h., kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, które zgodnie ze statutem nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy i z kapitału zapasowego. Rozwiązanie takie to tak zwany podwyższenie kapitału zakładowego ze środków firmy, zwane także popularnie kapitalizacją rezerw. W tym wypadku nowe akcje, które mają być przydzielone akcjonariuszom na mocy uchwały walnego zebrania (zwane "akcjami gratisowymi"), nie wymagają objęcia. Akcje te przysługują akcjonariuszom w relacji do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym. Odmienne postanowienia statutu albo uchwały są nieważne. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków firmy może zostać powzięta, jeśli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za wcześniejszy rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego rewidenta nie zawiera ważnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej firmy. jeśli ostatnie sprawozdanie finansowe zostało sporządzone dziennie bilansowy przypadający przynajmniej na sześć miesięcy od dnia walnego zebrania, na którym przewiduje się powzięcie takiej uchwały, biegły rewident firmy wybrany do badania sprawozdania finansowego firmy lub inny biegły rewident wybrany poprzez radę nadzorczą bada nowy bilans i rachunek zysków i strat wspólnie z wiadomością dodatkową, które powinny być przedstawione na tym zgromadzeniu.

Czym jest Akcje gratisowe znaczenie w Słownik A .