sesja giełdowa specjaltyczne co to znaczy.
Sesja Giełdowa, Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte, Spółka Giełdowa, Stopa Alokacji.

Definicje ubezpieczeniowe na S

 • Co to jest Stopa składki Definicja Zobacz: taryfa
 • Co to jest Szkoda na mieniu Definicja na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów. To jest wszelaki uszczerbek majątkowy nie opierający na naruszeniu dóbr osobistych
 • Co to jest Składka Definicja ubezpieczający. Składki można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie i jednokrotnie. W każdą rocznicę polisy (jest to w każdą
 • Co to jest Świadczenie emerytalne Definicja Zobacz: Emerytura
 • Co to jest Świadczenie Definicja Suma, którą zakład ubezpieczeń jest obowiązany wypłacić w przypadku wystąpienia zdarzeń ustalonych w umowie
 • Co to jest Suma ubezpieczenia Definicja życie albo zdrowie ubezpieczonego. W umowach ubezpieczenia mienia suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu
 • Co to jest Składka podstawowa Definicja Składka płatna za ubezpieczenie fundamentalne
 • Co to jest Szkoda na osobie Definicja na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia, pozbawieniu wolności i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka
 • Co to jest Stopa zastąpienia Definicja Rozmiar uzyskanej emerytury w relacji do ostatniej pensji (liczona w procentach
 • Co to jest Statut funduszu Definicja Dokument zawierający zestaw regulaminów dotyczących działalności funduszy. Ujmuje cel, zakres i element działalności funduszu
 • Co to jest Składka na ZUS Definicja Świadczenie pieniężne pobierane poprzez zakład ubezpieczeń od ubezpieczających się w zakładzie w zamian za ochronę ubezpieczeniową
 • Co to jest System kapitałowy Definicja Mechanizm, gdzie bezpieczne inwestowanie składek zapewnia ich pomnażanie
 • Co to jest Świadectwo uczestnictwa Definicja wysyłane do uczestnika po jego przystąpieniu do funduszu; zawiera: nazwę funduszu, nr rejestru uczestnika, kwotę powierzonych środków, datę
 • Co to jest Stopa zwrotu Definicja Wyrażony w % relacja rocznego zysku wypracowanego poprzez inwestycje do jej początkowego kosztu, to dochody uzyskiwane dzięki inwestycjom
 • Co to jest Spółka publiczna Definicja Firma, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone poprzez KPWiG do obrotu publicznego
 • Co to jest Składka dodatkowa Definicja Składka płatna za ubezpieczenie dodatkowe
 • Co to jest Średnia ważona stopa zwrotu Definicja OFE i parametru przeciętnego udziału w rynku danego OFE. Liczona zawsze za moment ostatnich 24 miesięcy
 • Co to jest System repartycyjny Definicja zwany umowie pokoleniowej obowiązujący w Polsce do końca 1998r. Opiera się na założeniu, iż pracująca część społeczeństwa utrzymuje tę już
 • Co to jest Stopa alokacji Definicja odjęciu opłat (między innymiza kierowanie), będzie inwestowane. Termin ten jest związany z naszymi składkami przekazywanymi do OFE. Od
 • Co to jest Spółka giełdowa Definicja Firma publiczna, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone do obrotu giełdowego
 • Co to jest Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte Definicja otwartych z tym, iż istnieje sposobność ustalenia w Statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyróżnikiem jest również powołanie
 • Co to jest Sesja giełdowa Definicja Określony przedział czasu, kiedy mogą być zawierane transakcje na GPW. Sesje na giełdzie warszawskiej odbywają się od poniedziałku do piątku

Wszystkie definicje z zakresu ubezpieczeń:

Gdzie się najlepiej ubezpieczyć? Jak wybrać firmę ubezpieczeniową? Co to jest ubezpieczenie, jakie mamy ubezpieczenia na rynku. W tym dziale się tego wszystkiego dowiesz.

Definicje ubezpieczeniowe, słownik, pojęcia z ubezpieczeń.