rating reinwestycja rejestr co to znaczy.
Rating, Reinwestycja, Rejestr Funduszy Inwestycyjnych, Rzecznik Ubezpieczonych, Rozwiązanie Umowy.

Definicje ubezpieczeniowe na R

 • Co to jest Rekompensata szkody Definicja Zobacz: odszkodowanie
 • Co to jest Ranking funduszy Definicja zwrotu poszczególnych funduszy w danym okresie, rozpoczynając od funduszu o największej rentowności. Miejsce, które zajął dany fundusz w
 • Co to jest Ryzyko ubezpieczeniowe Definicja Sposobność wystąpienia jakiegoś zdarzenia
 • Co to jest Roszczenie Definicja Zgłoszenie poprzez ubezpieczonego albo ubezpieczającego pretensji w kwestii wypłaty odszkodowania albo świadczenia
 • Co to jest Rok polisowy Definicja od daty początku zawarcia umowy ubezpieczeniowej do dnia poprzedzającego dzień rocznicy polisy, w następnych latach: od dnia rocznicy
 • Co to jest Rocznica polisy Definicja Każda następna rocznica daty rozpoczęcia ubezpieczenia
 • Co to jest Realna stopa zwrotu Definicja Dochody uzyskiwane z inwestycji zmniejszone o stopę inflacji
 • Co to jest Rachunek udziałów Definicja Rachunek prowadzony poprzez zakład ubezpieczeń imiennie dla każdego ubezpieczonego
 • Co to jest Reinwestowanie zysków Definicja Inwestowanie zysków uzyskanych z inwestycji
 • Co to jest Renta Definicja Świadczenie wypłacane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych w sytuacji częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy
 • Co to jest Rozwiązanie umowy ubezpieczenia Definicja zależności od rodzaju ubezpieczenia w przypadku na przykład wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy, dokonania całkowitego wykupu
 • Co to jest Rzecznik Ubezpieczonych Definicja uprawnionych z umów ubezpieczenia i członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych
 • Co to jest Rejestr funduszy inwestycyjnych Definicja dotyczących Uczestników funduszy inwestycyjnych. Dla każdego Uczestnika otwierany jest odrębny rejestr, na którym zapisywane są wszystkie
 • Co to jest Reinwestycja Definicja w funduszu inwestycyjnym, gdzie uprzednio Uczestnik dokonał odkupienia. Jeśli reinwestycja nastąpi w ustalonym poprzez fundusz terminie (na
 • Co to jest Rating Definicja inwestycyjnego związanego z ustalonymi papierami wartościowymi albo zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań

Wszystkie definicje z zakresu ubezpieczeń:

Gdzie się najlepiej ubezpieczyć? Jak wybrać firmę ubezpieczeniową? Co to jest ubezpieczenie, jakie mamy ubezpieczenia na rynku. W tym dziale się tego wszystkiego dowiesz.

Definicje ubezpieczeniowe, słownik, pojęcia z ubezpieczeń.