Finansowy wynik

Oceń przydatność:

     

Wynik finansowy jest to saldo przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wynik finansowy ma odzwierciedlenie w bilansie danego okresu sprawozdawczego. Proces ustalania wyniku finansowego ujęty jest w sprawozdaniu zwanym rachunkiem zysków i strat. Ustawa o rachunkowości zawiera przepisy dotyczące sporządzenia wyniku finansowego. Do elementów kształtujących wynik zalicza się przychody, koszty uzyskania przychodów,zyski i straty nadzwyczajne oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego. Wynik finansowy sporządzamy według dwóch wariantów kalkulacyjnego oraz porównawczego. Wybór wariantu zależy od kierownika jednostki. Przedsiębiorstwo musi przyjąć jedną wersję ewidencji wyniku finansowego i stosować ją niezmiennie, według zasady ciągłości. Wariant porównawczyWariant porównawczy przedstawia koszty działalności opreacyjnej według rodzajów. Wariant porównawczy ujmuje w przychodach zmiany stanu produktów oraz koszty wytworzenia świadczen na własne potrzeby. Wariant kalkulacyjnyWariant kalkulacyjny przedstwia koszty i przychody w układzie kalkulacyjnym. W wariancie kalkulacyjnym uwzględnia się podział kosztów sprzedanych towarów i produktów na wartość sprzedanych towarów i materiałów, koszty wytworzenia sprzedanych produktów, koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu. Wynik finansowy ustala się w 5 segmentach: Wynik (zysk lub strata) ze sprzedaży - różnica między przychodami ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów a kosztami podstawowej działalności operacyjnej Wynik (zysk lub strata) z działalności operacyjnej - różnica pomiędzy wynikiem ze sprzedaży powiększonym o pozostałe przychody operacyjne , a powiększonym o pozostałe koszty operacyjne Wynik (zysk lub strata) z działalności gospodarczej - róznieca pomiędzy wynikiem finansowym na działalności operacyjnej powiększonym o przychody finansowe, apomniejszone o koszty finansowe Wynik finansowy (zysk lub strata) brutto - różnica między wynikiem na działalności gospodarczej powiększonym o zyski nadzwyczajne, pomniejszone o straty nadzwyczajne Wynik finansowy (zysk lub strata) netto - wynik brutto skorygowany o obowiązakowe obciązenia wyniku finansowego, które przewiduje ustawa o rachunkowości Materiały źródłowe: ,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska ,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o. ,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Pozostałe definicje na literę W

Zarabianie w Internecie:

 • Faktury otrzymane drogą mailową – WYDRUKUJ! Niedawno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym zapadł bardzo ważny wyrok

  Opis: Faktury otrzymane drogą mailową – WYDRUKUJ! Niedawno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym zapadł bardzo ważny wyrok.

  Orzeczenie
 • Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych elementów sprawozdania finansowego Rachunek zysków i strat obrazuje

  Opis: Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych elementów sprawozdania finansowego Rachunek zysków i strat obrazuje.

  Rachunek zysków i strat
 • Rozliczenia międzyokresowe czynne występują w przypadku, gdy przedsiębiorstwo ponosi koszty dotyczące przyszłych

  Opis: Rozliczenia międzyokresowe czynne występują w przypadku, gdy przedsiębiorstwo ponosi koszty dotyczące przyszłych.

  Rozliczenia międzyokresowe czynne RMK czynne
 • Polecenie przelwu jest najpopularniejszą formą rozliczeń bezgotówkowych Polecenie przelewu polega na wydaniu bankowi

  Opis: Polecenie przelwu jest najpopularniejszą formą rozliczeń bezgotówkowych Polecenie przelewu polega na wydaniu bankowi.

  Polecenie przelewu
Jak zarabiać w Internecie pieniądze?