Co to jest Wynik finansowy. Czym jest: uzyskania przychodów Rezultat finansowy ma odzwierciedlenie w bilansie danego. Wyjaśnienie Wynik finansowy słownik.

Czy przydatne?

Co to jest Wynik finansowy

Definicja z ang. Financial result, z niem. Das Finanzergebnis.

Definicja: Rezultat finansowy to jest saldo przychodów i wydatków uzyskania przychodów

Rezultat finansowy ma odzwierciedlenie w bilansie danego okresu sprawozdawczego. Mechanizm ustalania wyniku finansowego ujęty jest w sprawozdaniu zwanym rachunkiem zysków i strat. Ustawa o rachunkowości zawiera regulaminy dotyczące sporządzenia wyniku finansowego.
Do przedmiotów kształtujących
rezultat zalicza się przychody, wydatki uzyskania przychodów,zyski i utraty nadzwyczajne i obligatoryjne obciążenia wyniku finansowego.

rezultat finansowy sporządzamy wg dwóch wariantów kalkulacyjnego i porównawczego. Wybór wariantu zależy od kierownika jednostki. Przedsiębiorstwo musi przyjąć jedną wersję ewidencji wyniku finansowego i stosować ją niezmiennie, wg zasady ciągłości.


Wariant porównawczyWariant porównawczy przedstawia wydatki działalności opreacyjnej wg rodzajów. Wariant porównawczy ujmuje w przychodach zmiany stanu produktów i wydatki wytworzenia świadczen na swoje potrzeby.
Wariant kalkulacyjnyWariant kalkulacyjny przedstwia wydatki i przychody w układzie kalkulacyjnym. W wariancie kalkulacyjnym uwzględnia się podział wydatków sprzedanych towarów i produktów na wartość sprzedanych towarów i materiałów, wydatki wytworzenia sprzedanych produktów, wydatki sprzedaży, wydatki ogólnego zarządu.

rezultat finansowy określa się w 5 segmentach:


rezultat (zysk albo utrata) ze sprzedaży - różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów a kosztami podstawowej działalności operacyjnej


rezultat (zysk albo utrata) z działalności operacyjnej - różnica między rezultatem ze sprzedaży zwiększonym o pozostałe przychody operacyjne , a zwiększonym o pozostałe wydatki operacyjne


rezultat (zysk albo utrata) z działalności gospodarczej - róznieca między rezultatem finansowym na działalności operacyjnej zwiększonym o przychody finansowe, apomniejszone o wydatki finansowe


rezultat finansowy (zysk albo utrata) brutto - różnica pomiędzy rezultatem na działalności gospodarczej zwiększonym o zyski nadzwyczajne, zmniejszone o utraty nadzwyczajne


rezultat finansowy (zysk albo utrata) netto -


rezultat brutto skorygowany o obowiązakowe obciązenia wyniku finansowego, które przewiduje ustawa o rachunkowości
Materiały źródłowe:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Finansowy Wynik znaczenie w Słownik W.