lokalu własność odrębna co to znaczy.
Co znaczy Odrębna własność lokalu? Definicja: Odrębna własność lokalu może powstać w wykonaniu.

Czy przydatne?

Definicja Odrębna własność lokalu

Co to znaczy Odrębna własność lokalu może powstać w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu i do ustanowienia - po zakończeniu budowy - odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy albo na inną wskazaną w umowie osobę. Do ważności umowy, o której mowa ponad, konieczne jest, by strona podejmująca się budowy była właścicielem gruntu, na którym dom ma być wzniesiony, i by uzyskała pozwolenie na budowę, a roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu i o przeniesienie tego prawa zostało ujawnione w księdze wieczystej. W sytuacji wykonywania umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, na wniosek każdego nabywcy, sąd może powierzyć, w trybie postępowania nieprocesowego, dalsze wykonywanie umowy innemu wykonawcy na wydatek i niebezpieczeństwo właściciela gruntu. Podobnie jak w każdym innym wypadku, również umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, która została zawarta z deweloperem powinna określać między innymi: rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu i pomieszczeń do niego przynależnych, rozmiar udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej. Współwłaściciele mogą w umowie określić również sposób zarządu nieruchomością wspólną. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu może być zawarta lub poprzez współwłaścicieli nieruchomości, lub poprzez właściciela nieruchomości i nabywcę lokalu.

Czym jest Odrębna własność lokalu znaczenie w Słownik O .