rachunkowe księgi co to znaczy.
Co znaczy Księgi rachunkowe? Definicja: Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych.

Czy przydatne?

Definicja Księgi rachunkowe

Co to znaczy Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: dziennik, księgę kluczową i księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej i sald kont ksiąg pomocniczych, lista składników aktywów i pasywów (inwentarz). Księgi rachunkowe, z uwzględnieniem techniki ich prowadzenia, powinny być: trwale oznaczone nazwą (pełną albo skróconą) jednostki, której dotyczą (każda księga wiązana, każda luźna karta kontowa, również jeśli mają one postać wydruku komputerowego albo zestawienia wyświetlanego na ekranie monitora komputera), nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej i nazwą programu przetwarzania, wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia, przechowywane starannie w ustalonej kolejności. Księgi rachunkowe należy wydrukować nie potem niż na koniec roku obrotowego. Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na inny komputerowy nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, poprzez czas nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe prowadzi się w j. polskim i w walucie polskiej. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki (przedstawicielstwa albo oddziału zagranicznej osoby prawnej). W razie nieprowadzenia ksiąg rachunkowych w siedzibie jednostki (oddziału, zakładu) kierownik jednostki obowiązany jest: powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg w terminie 15 dni od dnia wydania ksiąg poza siedzibę jednostki (oddziału, zakładu), zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania poprzez upoważnione organy kontroli zewnętrznej w siedzibie jednostki (oddziału, zakładu). Pod względem merytorycznym księgi rachunkowe prowadzi się wedle tak zwany zasadami rachunkowości (polityką rachunkowości). Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy zastosowaniu komputera Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy zastosowaniu komputera za równoważne z nimi uważane jest adekwatnie zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy danych albo wyodrębnionych jej części, bez względu na miejsce ich stworzenia i przechowywania. Warunkiem utrzymywania zasobów informacyjnych mechanizmu rachunkowości w formie określonej ponad jest posiadanie poprzez jednostkę oprogramowania umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych informacji dotyczący do zapisów dokonanych w księgach rachunkowych, przez ich wydrukowanie albo przeniesienie na inny komputerowy nośnik danych. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy zastosowaniu komputera należy zapewnić automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów albo sald. Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, i być sumowane na następnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym.

Czym jest Księgi rachunkowe znaczenie w Słownik K .