akcyjna księga co to znaczy.
Co znaczy Księga akcyjna? Definicja: Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i.

Czy przydatne?

Definicja Księga akcyjna

Co to znaczy Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię lub firmę (nazwę) i siedzibę i adres akcjonariusza lub adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a również, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wspólnie z datą wpisu. Wobec firmy uważane jest za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej, albo posiadacza akcji na okaziciela, z uwzględnieniem regulaminów o obrocie instrumentami finansowymi. Na żądanie nabywcy akcji lub zastawnika albo użytkownika zarząd dokonuje wpisu o przeniesieniu akcji albo ustanowieniu na niej ograniczonego prawa rzeczowego. Zastawnik i użytkownik mogą żądać także ujawnienia, iż przysługuje im prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji. W razie nabycia akcji albo praw zastawniczych na akcji w drodze sukcesji generalnej zarząd dokonuje wpisu w księdze akcyjnej na wniosek osoby uprawnionej. Przed dokonaniem zmian w księdze akcyjnej zarząd powiadamia o swoim zamiarze osoby zainteresowane, wyznaczając im przynajmniej dwutygodniowy termin dla zgłoszenia sprzeciwu. Zgłoszenie pisemnego sprzeciwu w tym terminie skutkuje wstrzymanie zmiany wpisu. Osobami zainteresowanymi są osoby, których uprawnienia wpisane w księdze akcyjnej mają zostać wykreślone albo obciążone poprzez wpis ograniczonego prawa rzeczowego. Każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać odpisu za zwrotem wydatków jego sporządzenia. Księga akcyjna może być prowadzona w formie zapisu elektronicznego. Firma może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi albo domowi maklerskiemu w Rzeczpospolitej Polskiej.

Czym jest Księga akcyjna znaczenie w Słownik K .