konsumencki kredyt co to znaczy.
Co znaczy Kredyt konsumencki? Definicja: Poprzez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę, na.

Czy przydatne?

Definicja Kredyt konsumencki

Co to znaczy Poprzez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę, na mocy której przedsiębiorca w dziedzinie swojej działalności, zwany dalej "kredytodawcą", udziela albo daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci. Za umowę o kredyt konsumencki uważane jest zwłaszcza: umowę pożyczki, umowę kredytu w rozumieniu regulaminów prawa bankowego, umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione potem niż świadczenie kredytodawcy, umowę, na mocy której kredytodawca zobowiązany jest do zaciągnięcia zobowiązania wobec osoby trzeciej, a konsument - do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia. Umowa o kredyt konsumencki powinna być zawarta pisemnie, chyba iż odrębne regulaminy przewidują inną szczególną formę. Kredytodawca jest obowiązany niezwłocznie doręczyć konsumentowi egzemplarz umowy. Umowa powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko konsumenta i jego adres i imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy, a gdy kredytodawcą jest osoba prawna - również ustalenie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy, i numer w rejestrze, pod którym kredytodawca został wpisany, wysokość kredytu, zasady i terminy spłaty kredytu, roczną stopę oprocentowania i warunki jej zmiany, koszty i prowizje i inne wydatki powiązane z udzieleniem kredytu, w tym opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego i przygotowanie i zawarcie umowy kredytowej, zwaną dalej "zapłatą przygotowawczą", będące elementem całkowitego kosztu kredytu, i warunki ich zmiany, informację o całkowitym koszcie kredytu i rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, sposób zabezpieczenia, jeśli umowa je przewiduje, i koszty należne kredytodawcy z tego tytułu, informację o pozostałych kosztach, do których zapłaty zobowiązany jest konsument przez wzgląd na zawartą umową, informację o łącznej stawce wszystkich wydatków, opłat i prowizji, do których zapłaty zobowiązany jest konsument, informację o uprawnieniu i skutkach przedterminowej spłaty kredytu poprzez konsumenta, informację o terminie, sposobie i skutkach wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy poprzez konsumenta, informację o skutkach uchybienia postanowieniom dotyczącym zasad i terminu spłaty kredytu. jeśli nie jest możliwe podanie wydatków, do których poniesienia zobowiązany jest konsument, należy określić ich szacunkową wysokość i okoliczności, od których zależy ich ostateczna wysokość i wymóg zapłaty poprzez konsumenta. Do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, jeśli nie jest możliwe ustalenie wysokości kredytu konsumenckiego, czasu trwania umowy i terminów spłat kredytu, należy przyjąć, iż stawka kredytu wynosi 8 tys. zł, a spłata kredytu następuje w miesięcznych ratach pośrodku 12 miesięcy kalendarzowych.

Czym jest Kredyt konsumencki znaczenie w Słownik K .