produktu wytworzenia koszt co to znaczy.
Co znaczy Koszt wytworzenia produktu? Definicja: Wedle ustawą o rachunkowości wydatek wytworzenia.

Czy przydatne?

Definicja Koszt wytworzenia produktu

Co to znaczy Wedle ustawą o rachunkowości wydatek wytworzenia produktu obejmuje wydatki pozostające w bezpośrednim związku z danym wytworem i uzasadnioną część wydatków pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. wydatki bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, wydatki pozyskania i przetworzenia powiązane bezpośrednio z produkcją i inne wydatki poniesione przez wzgląd na doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części wydatków pośrednich zalicza się zmienne pośrednie wydatki produkcji i tę część stałych, pośrednich wydatków produkcji, które odpowiadają poziomowi tych wydatków przy normalnym użyciu umiejętności produkcyjnych. Za normalny poziom zastosowania umiejętności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, rozmiar produkcji za daną liczbę okresów albo sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów. Jeśli nie jest możliwe określenie kosztu wytworzenia produktu, jego wyceny dokonuje się wg ceny sprzedaży netto takiego samego albo podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, a w razie produktu w toku - również z uwzględnieniem stopnia jego przetworzenia. Do wydatków wytworzenia produktu nie zalicza się wydatków: będących konsekwencją niewykorzystanych umiejętności produkcyjnych i strat produkcyjnych, ogólnego zarządu, które nie są powiązane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje dziennie wyceny, magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba iż poniesienie tych wydatków jest konieczne w procesie produkcji, wydatków sprzedaży produktów. wydatki te wpływają na rezultat finansowy okresu sprawozdawczego, gdzie zostały poniesione.

Czym jest Koszt wytworzenia produktu znaczenie w Słownik K .