konosament co to znaczy.
Co znaczy Konosament? Definicja: Wedle art. 129 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski.

Czy przydatne?

Definicja Konosament

Co to znaczy Wedle art. 129 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski, przewoźnik obowiązany jest po przyjęciu ładunku na statek wydać załadowcy na jego żądanie konosament (jeśli poprzednio zostały wydane na ten ładunek kwity sternika, przewoźnik może uzależnić wydanie konosamentu od ich zwrotu). Konosament stanowi dowód przyjęcia ładunku w nim oznaczonego na statek w celu przewozu i jest dokumentem legitymującym do dysponowania tym ładunkiem i do jego odbioru. Dokument taki, jeżeli jest poprawnie wystawiony, stwarza domniemanie przyjęcia na statek poprzez przewoźnika określonego ładunku do przewozu w takiej ilości i stanie, jak to uwidoczniono w konosamencie. Dowód przeciwny nie będzie dopuszczony w razie, gdy konosament został przeniesiony na osobę trzecią działającą w dobrej wierze. Konosament stanowi o relacji prawnym między przewoźnikiem a odbiorcą ładunku. Postanowienia umowy przewozu wiążą odbiorcę tylko wówczas, gdy konosament do nich odsyła. Treść i sposób wystawienia konosamentu Konosament może być wystawiony: na imiennie określonego odbiorcę (konosament imienny), na zlecenie załadowcy albo wskazanej poprzez niego osoby (konosament na zlecenie), na okaziciela. (jeśli w konosamencie na zlecenie nie wskazano osoby, na której zlecenie konosament został wystawiony, uważane jest go za wystawiony na zlecenie załadowcy. Konosament zawiera: oznaczenie przewoźnika, oznaczenie załadowcy, oznaczenie odbiorcy albo stwierdzenie, iż konosament został wystawiony na zlecenie lub na okaziciela, nazwę statku, ustalenie ładunku z podaniem jego rodzaju i - stosownie do okoliczności - jego miary, objętości, liczby sztuk, ilości albo wagi, ustalenie zewnętrznego stanu ładunku i jego opakowania, znaki kluczowe konieczne dla stwierdzenia tożsamości ładunku, podane poprzez załadowcę pisemnie przed rozpoczęciem ładowania, (jeśli je wydrukowano albo w inny sposób utrwalono na poszczególnych sztukach ładunku albo jego opakowaniu, oznaczenie frachtu i innych należności przewoźnika lub wzmiankę, iż ich opłata w całości już nastąpiła albo powinna nastąpić stosownie do postanowień zamieszczonych w innym dokumencie, nazwę miejsca załadowania, nazwę miejsca wyładowania lub ustalenie, kiedy albo gdzie nastąpi wskazanie miejsca wyładowania, liczbę wydanych egzemplarzy konosamentu, datę i miejsce wystawienia konosamentu, podpis przewoźnika lub kapitana statku albo innego przedstawiciela przewoźnika. Konosament jako papier wartościowy Konosament może być przeniesiony na inną osobę, która poprzez przeniesienie nabywa uprawnienia do dysponowania ładunkiem i do jego odbioru. Konosament przenosi się: poprzez przelew wierzytelności (konosament imienny), poprzez indos (konosament na zlecenie), poprzez wydanie konosamentu (konosament na okaziciela).

Czym jest Konosament znaczenie w Słownik K .